Podrška deinstitucionalizaciji dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju iz ustanove za rezidencijalni smeštaj u Kulini

Projekat se sprovodi u sklopu krovnog projekta: "Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, jačanje kontinuuma servisa na lokalnom i nacionalnom nivou" koji sprovode kancelarija UNICEF-a u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, a finansira Vlada Republike Italije .

Cilj projekta je podrška daljem procesu deinstitucionalizacije dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju u ustanovi za rezidencijalni smeštaj odraslih u Kulini, odnosno procesu zatvaranja dečjeg odeljenja u ovoj ustanovi, kroz obezbeđivanje adekvatne individualizovane i kontinuirane podrške u lokalnoj zajednici.

Ciljne grupe projekta su:

-          Deca sa težim i teškim smetnjama u razvoju smeštena u ustanovi u Kulini koja će preći u formirane male domske zajednice čime će im biti stvoreni uslovi za bolji sveukupni napredak i razvoj, uspostavljanje veza sa lokalnom zajednicom i uspešnu integraciju;

-          Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd (koji kroz podršku procesu deinstitucionalizacije i otvaranjem socijalne usluge Mala domska zajednica prolazi kroz proces transformacije;

-          Dom za decu i omladinu "Vera Blagojević" Banja Koviljača (Loznica), koja će biti transformisane u Malu domsku zajednicu;

-          Profesionalci u Malim domskim zajednicama koji će biti pripremljeni i obučeni za pružanje individualizovane podrške i rad sa decom sa težim i teškim smetnjama u razvoju;

-          Ustanova za odrasle u Kulini u kojoj će se zahvaljujući prodršci krovnog projekta i ovog podprojekta zatvoriti dečje odeljenje te će resursi moći da se organizuju prema manjem broju i jednoj vrsti korisnika;

-          Volonteri, koji kroz projektno angažovanje jačaju svoje kapacitete, ulogu i i značaj volonterizma u procesu.

Očekujemo sledeće rezultate:

-          Sproveden program pripreme identifikovane dece sa težim i teškim smetnjama iz ustanove Kulina i tečan prelazak dece u formirane Male domske zajednice u Beogradu i Banji Koviljači;

-          Rad i resursi u maloj domskoj zajednici u Beogradu organizovani na osnovu individualnih potreba identifikovane dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju, a raspoloživi profesionalni resursi u zajednici uključeni u program integrisane podrške;

-          Rad i resursi u Maloj domskoj zajednici u Banji Koviljači organizovani na osnovu individualnih potreba identifikovane dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju, a raspoloživi profesionalni resursi u zajednici uključeni u program integrisane podrške.

Projekat će trajati od 1. Juna do 15. Novembra 2012.