Akreditovani programi

Akreditovani program: „Obuka stručnjaka za primenu praktičnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju“

CILj/EVI PROGRAMA
Opšti cilj:
Cilj obuke je primena što konkretnijih postupaka koji su sadržani u sklopu programa obuke, a u cilju su što kvalitetnije brige o fizičkom i psihosocijalnom razvoju dece sa smetnjama u mentalno razvoju koja su smeštena u institucijama. Postipci su u skladu sa savremeni pedagoškim metodama. Preporuke za konkretne posupke u radu sa decom sistematski smo povezali u pet metodkih celina radi realizacije osnovnog cilja.
Specifični ciljevi po metodskim jedinicama:

Ciljna grupa profesionalaca za obuku


Obuka je prvenstveno namenjena osoblju koje je zaposleno u ustanovama rezidencionalnog tipa koji žele da unaprede svoje stručne kompetencije na polju konkretnih postupaka u radu sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju i da poboljšaju kvalitet rada u skladu sa inovativnim merama socijalne zaštite modernog društva

Oblast na koju se program odnosi i krajnji korisnici


Program se odnosi na osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju koje su smeštene u rezidencijalnim uslovima u Republici Srbiji, kao na jednu od najmarginalizovanijih grupa u našem društvu. Krajnji korisnici usluge su deca sa smetnjama u mentalnom razvoju koja duži vremenski period provode u institituionalnim uslovima

Akreditovani program “Osnovna obuka za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju”


Cilj programa je osposobljavanje polaznika seminara za procenu funkcionalnosti osoba sa smetnjama u razvoju, kreiranje individualnih programa rada i sprovođenje aktivnosti sa njima i njihovim starateljima.

Sadržaj programa:

Ciljnu grupu za edukaciju čine:

volonteri, budući negovatelji, gerantodomaćice, personalni asistenti, pedagoški asistenti, roditelji dece sa smetnjama u mentalnom razvoju i svi oni koji najdirektnijem radom žele da pomognu ili da rade sa osobama sa smetnjama u razvoju

Oblast na koju se program odnosi i krajnji korisnici

Podrška osobama sa smetnjama u razvoju, kao jednoj od najugroženijih marginalizovanih grupa u našem društvu. Među osobama sa smetnjama u razvoju najugroženije su osobe sa smetnjama u mentalnom razoju koje se samostalno ne mogu boriti za ostvarivanje svojih najosnovnijih prava. 

Edukaciju je prošlo osoblje domova za decu bez roditeljskog staranja, volontera koji su pogali proces pripreme dece za izlazak iz institucije Kulina, negovatelja koji učestvuju u programu pomoći u kući itd.

 

Akreditovani program “Škola životnih veština”

Škola životnih veština je program obuke profesionalaca za procenu i pripremu osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju

Cilj/ciljevi:

Ciljna grupa profesionalaca za obuku:

Program je namenjen profesionalcima – defektolozima, socijalnim radnicima, psiholozima, pravnicima, pedagozima, lekarima, radnim terapeutima, medicinskim sestrama, negovateljicama koje rade u institucijama; namenjen je i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, hraniteljskim porodicama i starateljima.

Oblast na koju se program odnosi i krajnji korisnici

Edukaciju su prošli zaposleni u institucijama za trajni smeštaj korisnika u Stamnici, Jabuci, Velikom Popovcu, Kulini, Tutinu, Kragujevcu, u dnevnim boravcima u Vladičinom Hanu, Paraćinu, Staroj Pazovi, Odžacima, Beloj Palanci, Šidu, Užicu i Čajetini.