Programi

Akreditovani programi

Akreditovani program: „Obuka stručnjaka za primenu praktičnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju“

CILj/EVI PROGRAMA
Opšti cilj:
Cilj obuke je primena što konkretnijih postupaka koji su sadržani u sklopu programa obuke, a u cilju su što kvalitetnije brige o fizičkom i psihosocijalnom razvoju dece sa smetnjama u mentalno razvoju koja su smeštena u institucijama. Postipci su u skladu sa savremeni pedagoškim metodama. Preporuke za konkretne posupke u radu sa decom sistematski smo povezali u pet metodkih celina radi realizacije osnovnog cilja.
Specifični ciljevi po metodskim jedinicama:

 • metodska jedinica – lična higijena i ishrana - Obuka stručnjaka za primenu konkretnih metodskih postupaka u procesu osamostaljivanja ili pružanja adekvatne podrške u održavanju lične higijene i adekvatnom načinu ishrane za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju.
 • metodska jedinica – kretanje i bezbednost - Osposobljavanje stručnjaka za razvijanje konkretnih postupaka za povećanje bezbednosti dece sa smetnjama u mentalnom razvoju prilikom aktivnosti organizovanih izlazaka, šetnji, slobodnog kretanja i sl. Cilj je osposobiti stručnjake za adekvatno reagovanje u određenim stresnim situacijma i povećanje nivoa opšte sigurnosti.
 • metodska jedinica – govor i komunikacija - Osposobljavanje stručnjaka za razvoj govora i razvoj komunikativih sposobnosti korisnika institucija kao osnovnog preduslova uspostavljanja međusobnog odnosa uvažavanja i razumevanja. Uspešna komunikacija je put ka individualizaciji pristupa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju koje su smeštene u ustanovama rezidencijalnog tipa.
 • metodska jedinica – ponašanje dece i socijalizacija - Ova metodska jedinica usmerena je na razvoj kompetencija značajnih za one konkretne postupke osoblja koje se odnose na izgradnju poželjnih oblika ponašanja i usmerene su ka integraciju dece sa smetnjama u mentalnom razvoju u užu i širu društvenu zajednicu i fokusirane su na one postupke koji se tiču podspešivanja procesa socijalizacije.
 • metodska jedinica – motivacija dece - Ovaj segment obuke podrazumeva razvoj kompetenija vezanih za podspešivanje stepena motivisanosti kod dece sa smetnjama u mentalnom razvoju i bazira se na usvajanju konkretnih postupaka koji doprinose većem stepenu motivisanosti za obavljanje konkretnih svakodnevnih aktivnosti.

Ciljna grupa profesionalaca za obuku


Obuka je prvenstveno namenjena osoblju koje je zaposleno u ustanovama rezidencionalnog tipa koji žele da unaprede svoje stručne kompetencije na polju konkretnih postupaka u radu sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju i da poboljšaju kvalitet rada u skladu sa inovativnim merama socijalne zaštite modernog društva

Oblast na koju se program odnosi i krajnji korisnici


Program se odnosi na osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju koje su smeštene u rezidencijalnim uslovima u Republici Srbiji, kao na jednu od najmarginalizovanijih grupa u našem društvu. Krajnji korisnici usluge su deca sa smetnjama u mentalnom razvoju koja duži vremenski period provode u institituionalnim uslovima

Akreditovani program “Osnovna obuka za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju”


Cilj programa je osposobljavanje polaznika seminara za procenu funkcionalnosti osoba sa smetnjama u razvoju, kreiranje individualnih programa rada i sprovođenje aktivnosti sa njima i njihovim starateljima.

Sadržaj programa:

 •  Dobra komunikacija i korišćenje tehnika u komunikaciji sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju,
 •  Funkcionalna procena korisnika,
 •  Kreiranje individualnog plana rada, 
 •  Utvrđivanje kriterijuma za pravljenje homogenih grupa od osoba sa smetnjama u razvoju, 
 •  Kreiranje plana tretmana sa grupama korisnika,
 •  Timski rad u procesu realizacije planiranih sadržaja,
 •  Metode u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju,
 •  Kreiranje sinopsisa i osmišljavanje radionica,
 •  Upoznavanje sa praktičnim funkcionisanjem osoba sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama

Ciljnu grupu za edukaciju čine:

volonteri, budući negovatelji, gerantodomaćice, personalni asistenti, pedagoški asistenti, roditelji dece sa smetnjama u mentalnom razvoju i svi oni koji najdirektnijem radom žele da pomognu ili da rade sa osobama sa smetnjama u razvoju

Opširnije...

Škola života


Program “Škola života” ima za cilj da na nenametljiv, zanimljiv i prihvatljiv način osobi sa smetnjama u mentalnom razvoju približi programske sadržaje koji će joj pomoći da učestvuje u aktivnostima pripreme za samostalan život. Osobe sa smetnjama u razvoju se po prvi put, odvajaju od svojih roditelja ili izlaze iz institucija, brinući se samostalno o ličnoj higijeni tela i prostora u kome borave, pomažući u pripremi obroka i učeći pravila života u grupi. 


Ciljna grupa programa su osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju iz bioloških, hraniteljskih porodica, institucija,  deca i osobe iz socijalno nestimulativnog okruženja. 

Sadržaj programa “Škola života”:

 •  Sedmodnevni boravak van mesta stalnog boravka dece/ osoba,
 •  Sprovođenje specifičnog celodnevnog programa “Škole života”,
 •  Individualni i grupni rad stručnjaka sa učesnicima programa,
 •  Praćenje dece/ osoba tokom sedmodnevnog boravka,
 •  Evaluacija/ izveštavanje nakon sedmodnevnog boravka.

 

Opširnije...

Škola životnih veština


Program „Škola životnih veština“ ima za ciljda pruži osobama sa smetnjama u razvoju potrebnu podršku za samostalni život, shodno njihovim potrebama, željama i mogućnostima.

Program je predstavljen kao priprema za samostalan život u najmanje restriktivnom okruženju kroz aktivno učestvovanje u konkretnim životnim situacijama. On podrazumeva pripremu roditelja i osoblja iz institucije za adekvatnu podršku ovim osobama. Važno je da se pre samostalnog života osobe sa smetnjama u razvoju sretnu sa situacijama u kojima mogu da se nađu i tako stvore praktičnu šemu za realizaciju aktivnosti. 

Ciljna grupa programa su osobe sa smetnjama razvoju (iz bioloških, hraniteljskih porodica i institucija), roditelji, staratelji, hranitelji, osoblje u institucijama itd. 

Opširnije...

Program socijalne inkluzije

Program socijalne inkluzije

(učešće u zabavno, društveno kulturnim aktivnostima)


Program socijalne inkluzije ima za cilj pripremu i pomoć prilikom uključivanja osoba sa smetnjama u razvoju iz kućnih ili institucionalnih azila u društvene i kulturne aktivnosti zajednice u kojoj žive. Kroz stručni rad, zabavno, društveno kulturne aktivnosti osobe sa smetnjama u razvoju se kroz igru susreću sa drugačijim načinom života, stručnjake posmatraju mnogo prisnije i otvorenije kao drugare, a ne kao formalne autoritete. Kroz aktivnosti se, na pozitivan način, sredina u kojoj žive upoznaje sa njima, a mi praktično sagledavamo njihove mogućnosti i potrebe, što će nam biti ključno u daljem radu. 

Opširnije...

Edukacija volontera

Razvijanje volonterskog servisa


Volonterizam razvijamo od svog postojanja, već jedanaest godina. Kroz organizaciju je do danas edukovano (teorijski i praktično) preko 500 volontera, različitog znanja i obrazovanja, ali svi sa istom željom da pomognu deci i osobama sa smetnjama u razvoju. Volonteri kod nas ostaju najmanje 6 meseci, a većina rad organizacije prati godinama. Konkursi za volontere se raspisuju svakih 6 meseci.

Teorijska obuka obuhvata: 

 •  Prezentaciju rada organizacije i funkcionisanje  NVO
 •  Stvaranje tima i timskog funkcionisanja
 •  Usvajanje opšteg znanja o osobama sa smetnjama u razvoju
 •  Komunikacija sa osobama sa smetnjama u razvoju
 •  Metode rada sa decom sa smetnjama u razvoju

Opširnije...

Edukacija roditelja

Osnaživanje i podrška roditeljima


Tokom svih godina postojanja, “Dečje srce” je polagalo veliki značaj na saradnju sa roditeljima. Osnaživanje i pružanje podrške roditeljima ima za cilj formiranje od njih partnera u procesu osamostaljivanja njihove dece.

Do sada smo organizovali različite programe za osnaživanje ove ciljne grupe. Osim pružanja redovnih saveta, radili smo na ojačavanju udruženja roditelja kroz organizovanje edukacija. 

Jedan od programa te vrste je i “Klub roditelja” nastao u saradnji sa Srpskom omladinom iz Švedske i komisijom za demokratiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Radili smo i na osnaživanju roditelja i stvaranju kritične mase koja kao takva može da omogući promene u sistemu zbrinjavanja i tretmana osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. U okviru projekta održani su seminari na kojima je učestvovalo 200 roditelja iz 18 gradova Srbije.

Opširnije...

Saradnja sa lokalnim sektorom


Cilj
programa je pokretanje intezivne partnerske saradnje sa lokalnim sektorom (firmama) na polju razvijanja svesti da svi treba da pomažemo i podržavamo članove društva koji imaju problem i ne mogu ga samostalno rešiti.

Možemo se pohvaliti velikim brojem partnera, koji su od samog osnivanja organizacije uz nas, i bez čije podrške bi naš rad bio ograničen. Takođe postoji veliki broj novih firmi koje nam se priključuju prepoznajući značaj ideje i u ovim vremenima ekonomske krize neophodnost svoje podrške.

Opširnije...

Saradnja sa medijima


Stranica u izradi.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs