Da li je različitosti potrebna integracija ili segregacija?

Lični identitet i posebnost su jako bitna svojstva svakoga od nas, i oni nam omogućavaju da pronađemo svoje mesto i da u skladu sa svojim mogućnostima doprinesemo društvenom razvoju. Ukoliko bismo zaboravili tu različitost ili ukoliko ona ne bi postojala, društveni sistem ne bi mogao da funkcioniše. Svako od nas ima specifične potencijale koji nam omogućavaju da na sebi svojstven način odgovorimo na postavljene radne zadatke. Nažalost, viševekovni sociološki konstrukti i medicinski model posmatranja invalidnosti naučili su nas da različitost u pogledu invaliditeta posmatramo kao društvenu anomaliju, kao fenomen koji je potrebno podvrgavati različitim tretmanima i izolovati ga. Međutim, projekat „Korak po korak“ nam omgućava da različitost sagledamo kroz postojeće snage i resurse koji mogu biti funkcionalni u datom kontekstu i u skladu sa postojećim potencijalima. Ukoliko ovu polarizaciju posmatramo kroz radnu sredinu i kolektiv u kome je osoba zaposlena, možemo da zaključimo da jedan kolektiv čine osobe koje su okupljene oko istog interesa koji treba ostvariti, a čija uspešnost zavisi od kapaciteta, sposobnosti i načina rešavanja radnih zadataka. Ovo treba imati u vidu prilikom procene radne sposobnosti osoba sa smetnjama u razvoju, pronalaska i održavanja adekvatnog zaposlenja, kao i načina posmatranja i društvene reakcije na invaliditet. Ono što smo mi naučili od osoba sa smetnjama u razvoju je da ne treba da se divimo njihovom invaliditetu u kontekstu obavljanja radnih zadataka, ali i da ne treba taj invaliditet da zanemarimo.
Projektom Korak po korak, omogućeno je osobama sa invaliditetom da svoje radne veštine iskažu i usavrše i u radno okupacionom centru u Vrčinu. Sadnja i pikiranje biljaka, uzgoj i briga o njima, samo su neki od poslova koji novozaposleni obavljaju.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

1 jpg