Obuka stručnjaka doma „Srce u Jabuci“

Nastavljamo sa organizovanjem treninga i obuka u sklopu projekta „Korak po korak“! Ovog puta realizovali smo osam edukacija stručnjacima Doma za mentalno ometena lica „Srce u Jabuci“ u Jabuci.

Tokom edukacije osnažili smo postojeće i razvili nove veštine i kompetencije kod stručnjaka za pružanje adekvatne podrške korisnicima Doma. Preneli smo im naše iskustvo vezano za pristup koji podrazumeva podršku usmerenu ka pojedincu, a ne grupi. Kroz aktivni rad sa saradnicima govorili smo o dobrobiti i značaju ovakvog načina rada sa korisnicima za njihov napredak. Izučavali smo važnost pružanja usluge na način koji je u skladu sa individualnim karakteristikama svakog korisnika, kao i značaju kreiranja individualnih planova za svakog pojedinca. Takođe, teme o kojima smo diskutovali ticale su se i potencijalnog otvaranja novih socijalnih usluga i transformacije institucija.

Realizovane edukacije smatramo značajnim korakom ka unapređenju socijalnog okruženja, pre svega unapređenju kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju. Posvećeniji pristup svakom korisniku jeste još jedan od uslova za unapređenje mogućnosti njihovog zapošljavanja. Ovakav vid podrške od strane stručnjaka nova je mogućnost za svakog od njih da ostvari kapacitete i potencijale koje ima, napreduje, pronađe svoje mesto u društvu i na tržištu rada!