Da li je različitosti potrebna integracija ili segregacija?

Lični identitet i posebnost su jako bitna svojstva svakoga od nas, i oni nam omogućavaju da pronađemo svoje mesto i da u skladu sa svojim mogućnostima doprinesemo društvenom razvoju. Ukoliko bismo zaboravili tu različitost ili ukoliko ona ne bi postojala, društveni sistem ne bi mogao da funkcioniše. Svako od nas ima specifične potencijale koji nam omogućavaju da na sebi svojstven način odgovorimo na postavljene radne zadatke. Nažalost, viševekovni sociološki konstrukti i medicinski model posmatranja invalidnosti naučili su nas da različitost u pogledu invaliditeta posmatramo kao društvenu anomaliju, kao fenomen koji je potrebno podvrgavati različitim tretmanima i izolovati ga. Međutim, projekat „Korak po korak“ nam omgućava da različitost sagledamo kroz postojeće snage i resurse koji mogu biti funkcionalni u datom kontekstu i u skladu sa postojećim potencijalima. Ukoliko ovu polarizaciju posmatramo kroz radnu sredinu i kolektiv u kome je osoba zaposlena, možemo da zaključimo da jedan kolektiv čine osobe koje su okupljene oko istog interesa koji treba ostvariti, a čija uspešnost zavisi od kapaciteta, sposobnosti i načina rešavanja radnih zadataka. Ovo treba imati u vidu prilikom procene radne sposobnosti osoba sa smetnjama u razvoju, pronalaska i održavanja adekvatnog zaposlenja, kao i načina posmatranja i društvene reakcije na invaliditet. Ono što smo mi naučili od osoba sa smetnjama u razvoju je da ne treba da se divimo njihovom invaliditetu u kontekstu obavljanja radnih zadataka, ali i da ne treba taj invaliditet da zanemarimo.
Projektom Korak po korak, omogućeno je osobama sa invaliditetom da svoje radne veštine iskažu i usavrše i u radno okupacionom centru u Vrčinu. Sadnja i pikiranje biljaka, uzgoj i briga o njima, samo su neki od poslova koji novozaposleni obavljaju.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

1 jpg

Korak po korak do osamostaljivanja

Široki osmesi, želja za daljim usavršavanjem i radom, samo su neke od karakteristika novozaposlenih osoba sa smetnjama u razvoju. Koliko je njima značajno prepoznavanje i uvažavanje njihovih vrednosti i veština od strane zajednice, rekli su nam kroz odgovore na neka od postavljenih pitanja! A pre nego što ih pročitate, mi ćemo vas još jednom zamoliti da razmislite da li je razlčilitosti potrebna integracija ili segregacija?
Šta je to posao?
L.R.: „Posao je jedno lepo mesto gde možeš da upoznaš nove ljude i da pokažeš šta znaš i umeš!“
T.I.: „ Posao je druga kuća!“
N.J.: „Posao je kada se radi i izvršava zadatak!“
Šta je to kolega/koleginica?
D.D.: „Kolega je onaj koji pomaže drugima! A koleginice puno pomažu ostalim kolegama.“
Koja je tvoja moć?
M.M.:“Moja moć je poslovna moć.“
D.D.: „Ja znam dobro da pravim kafe!“
M.I.: „Pikiranje biljaka!“
Kako da postaneš uspešan poslovni čovek?
M.M.:“Da čovek postane vredan i odgovoran.“
T.I.:“ Da govori – ja to mogu.“

Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Stisak tvoj meni znači, da postanem čovek jači – radno angažovanje osoba sa smetnjama u razvoju

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da su nakon završene obuke 3 osobe sa smetnjama u razvoju zaposlene i radno angažovane. Tokom obuke, zaposleni su kroz praktičan rad sticali neophodne radne i socijalne kompetencije ali je kod njih, kao i kod šire lokalne zajednice, podsticana pozitivna atmosfera u pogledu zapošljavanja i radnog angažovanja. Svaka od tri zaposlene osobe, dobila je svog radnog asistenta koji im pomaže u procesu osamostaljivanja i obavljanja radnih zadataka. Kao što smo o tome ranije pisali, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, 80 osoba je prošlo obuku za radne asistente od kojih je 4 dobilo zaposlenje. Važnost i uloga koju radni asistent ima u procesu radnog angažovanja osoba sa smetnjama u razvoju je neosporna i ključna. Medijacija između poslodavca, tržišta i osoba sa smetnjama u razvoju je nesumnjivo u ovom trenutku neophodna. Tržište i dalje ne prepoznaje kapacitete osoba sa smetnjama u razvoju, te je i dalje je uobičajena praksa njihovog ne zapošljavanja. Međutim, sam proces zapošljavanja osoba sa smetnjama u razvoju predstavlja snažan mehanizam njihovog socijalnog uključivanja u redovne društvene tokove, a uz podršku svih nas pomenuta praksa isključivanja se može promeniti.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Podrška samohranim roditeljima

Uticaj porodice oslikava se široko i snažno na razvoj interesovanja, unutrašnju motivaciju, sposobnosti koje su relevantne za školsko postignuće, radno angažovanje i šire, na životnu uspešnost. Međutim, u praksi je i dalje nažalost zastupljen tzv. medicinski model, po kome se osobi sa smetnjama u razvoju dominantno pristupa iz ugla dijagnoze, a ostali aspekti ličnosti se zanemaruju. Ovog modela se u većini slučajeva pridržava i sama porodica, rukovodeći se dijagnozom i zaboravljajući samu ličnost i razvoj člana sa smetnjama u razvoju. Savremene društvene tendencije pred porodicu stavljaju brojne izazove: brz tempo života, otuđenost, nerazumevanje i nedostatak vremena za brigu o sebi i bližnjima doveli su porodicu kao osnovnu društvenu strukturu u krizu. Samohrani roditelji, dodatno opterećeni samostalnom brigom o deci kojima je potrebna dodatna podrška, neretko samo doprinose sagledavanju svog deteta iz ugla dijagnoze, ne dozvoljavajući mu da se razvije u skladu sa svojim kapacitetima. Zaokupljeni brigom o svom detetu polako zanemaruju sebe, svoje prijatelje i posao. Projekat Korak po korak je kroz praktičnu podršku pruženu samohranim roditeljima uspeo da ih ohrabri i ukaže na kapacitete njihove dece ali i na važnost očuvanja sopstvenih radnih i socijalnih kapaciteta. Iz radionice u radionicu, atmosfera se menjala, vera u sopstveno dete se povećavala, situacija u porodicama se popravljala. Sa obukom za osobe sa invaliditetom i direktnim ukazivanjem na mogućnosti i veštine koje poseduju, vera u mogućnost učestvovanja njihove dece u život lokalne zajednice je rasala, a mehanizmi za podršku su jačani.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

 

Edukacije osoba sa smetnjama u razvoju

U okviru projekta „Korak po korak“ počeli smo sa realizacijom edukacija osoba sa smetnjama u razvoju. Od predviđenih pet, do sada su uspešno realizovane dve dvodnevne edukacije koje su se održale u prostorijama radno-okupacionog centra „Zvuci srca“.

Kroz edukaciju će proći 50 polaznika od kojih su njih dvadesetoro korisnici doma „Srce u Jabuci“, dok je njih trideset uključeno u aktivnosti Humanitarne organizacije „Dečje srce“. Ovaj program podstiče razvoj radnih kompetencija i kreativnih veština koje će osobama sa smetnjama u razvoju povećati šanse da se radno ostvare na tržištu rada.

Polaznici su pokazali motiviciju, kreativnost i maštovitost. Svojim duhom podstakli su radnu atmosferu i međusobnu saradnju koja pozitivno doprinosi usvajanju veština i znanja važnih na putu njihovog radnog osposobljavanja. Cilj jeste da se, pored angažovanja u okviru Radnih centara, osobe sa smetnjama u razvoju radno angažuju u široj zajednici i postanu društveno korisni članovi zajednice.

Podsetimo se da se projekat „Korak po korak“ bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje obuka i umražavanja sa poslovnim svetom. Obukom osoba sa smetnjama u razvoju napravili smo još jedan veliki korak koji direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Najavna konferencija projekta "Korak po korak"

Projekat "Korak po korak - izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju" kao opšti cilj postavio je poboljšanje socijalnog okruženja i stvaranje boljih uslova za zapošljavanje osetljivih društvenih grupa, kao i smanjivanje stepena njihove sagregacije. Shodno tome, 26. juna 2019. održana je najavna konferencija projekta na kojoj su govorili Goran Rojević direktor organizacije "Dečje srce", gospođa Azra Taso, diplomirani socijalni radnik Doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“ i gospođa Biljana Jelenković Paspalj, načelnica Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Uvodnu reč na konferenciji kojom je predstavljen projekat održala je gospođa Julka Pešić, projektni menadžer.

Tokom konferencije predstavljeni su ciljevi projekta, očekivani rezultati, kao i planirane aktivnosti čijom realizacijom će se doći do istih. Gospođa Pešić, menadžer projekta, govorila je o važnosti edukacije, umrežavanja sa poslovnim svetom i pokretanja Radnih centara u cilju poboljšanja uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju. Kao specifičan cilj projekta naglasila je i kreiranje atmosfere tolerancije u društvu i poštovanje prava na rad ranjivih društvenih grupa od strane poslodavaca.

Gospođa Azra Taso, predstavila je značaj radnog angažovanja i radno-okupacione terapije osoba sa smetnjama u razvoju iz ugla ustanove za smeštaj odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Dok je o merama aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje za osobe koje su isključene sa tržišta rada govorila gospođa Paspalj. Ona je takođe prikazala primere dobre prakse što je probudilo interesovanje kod prisutnih na konferenciji. Na kraju, direktor organizacije „Dečje srce“ govorio je o načinu funkcionisanja i benefitima zapošljavanja osoba sa smetnjama u razvoju za društvo. Ova tema takođe je ostavila prostora za diskusiju. Prisutni na konferenciji aktivno su učestvovali, diskustovali i postavljali pitanja. U datom duhu nastavili smo druženje nakon konferencije uz posluženje koje su servisirale osobe sa smetnjama u razvoju sa svojim radnim asistentima.

Projekat Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“. Ovaj projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Кorak po korak do novog prijateljstva

Zajedničko angažovanje i saradnja na mnogim aktivnostima u okviru projekta „Korak po korak“ iznedrilo je nova prijateljstva!

Saradnja između stručnih saradnika H.O. „Dečje srce“ i doma za lica ometena u mentalnom razvoju „Srce u Jabuci“ traje dugo i ojačava se u kontinuitetu kroz zajedničko angažovanje na ostvarenju ciljeva projekta „Korak po korak“. Osobe sa smetnjama u razvoju neizostavni su deo naših projektnih aktivnosti. Njihovo angažovanje je nekada veće, nekada manje, ali je neminovno da ono pozitivno utiče na njihovu integrisanost u socijalnu sredinu.

Priroda aktivnosti uticala je na to da interakcija između korisnika doma „Srce u Jabuci“ i osoba sa smetnjama u razvoju uknjučenih u aktivnosti „Dečjeg srca“ bude česta. Ovo je iznedrilo obostranu želju za druženjem i van projekta. U skladu sa tim, rado smo bili gosti Kulturnog centra u Pančevu i na taj način pružili podršku našim drugarima iz doma. Odnosno, članovima inkluzivnog benda „Zvuci u Jabuci“ koji su početkom oktobra ovde održali koncert.

Uživali smo u muzici, plesali smo i družili se! Drago nam je da smo bili deo ove večeri i radujemo se novim druženjima ovog karaktera.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Projekat se bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje treninga obuke i umrežavanje sa poslovnim svetom. Kroz pokretanje dva Radna centra u kojima će biti radno angažovane osobe sa smetnjama u razvoju, kao i njihovi asistenti, projekat direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

Obuka stručnjaka doma „Srce u Jabuci“

Nastavljamo sa organizovanjem treninga i obuka u sklopu projekta „Korak po korak“! Ovog puta realizovali smo osam edukacija stručnjacima Doma za mentalno ometena lica „Srce u Jabuci“ u Jabuci.

Tokom edukacije osnažili smo postojeće i razvili nove veštine i kompetencije kod stručnjaka za pružanje adekvatne podrške korisnicima Doma. Preneli smo im naše iskustvo vezano za pristup koji podrazumeva podršku usmerenu ka pojedincu, a ne grupi. Kroz aktivni rad sa saradnicima govorili smo o dobrobiti i značaju ovakvog načina rada sa korisnicima za njihov napredak. Izučavali smo važnost pružanja usluge na način koji je u skladu sa individualnim karakteristikama svakog korisnika, kao i značaju kreiranja individualnih planova za svakog pojedinca. Takođe, teme o kojima smo diskutovali ticale su se i potencijalnog otvaranja novih socijalnih usluga i transformacije institucija.

Realizovane edukacije smatramo značajnim korakom ka unapređenju socijalnog okruženja, pre svega unapređenju kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju. Posvećeniji pristup svakom korisniku jeste još jedan od uslova za unapređenje mogućnosti njihovog zapošljavanja. Ovakav vid podrške od strane stručnjaka nova je mogućnost za svakog od njih da ostvari kapacitete i potencijale koje ima, napreduje, pronađe svoje mesto u društvu i na tržištu rada!

Još jedan korak napred - u okviru projekta Korak po korak učestvovali smo na bazaru u okviru memorijalnog turnira u Jabuci

Još jedan sportski događaj koji je organizovan od strane Doma "Srce u Jabuci" iskoristili smo za lepo druženje, realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Korak po korak“ i podsticanje radnog angažovanja osoba sa smetnjama u razvoju.


Kao učesnici memorijalnog turnira Milan Milutinović - komšija u organizaciji Dom za LOMR „Srce u Jabuci“ uživali smo u sportskim aktivnostima i druženju sa drugarima iz raznih mesta Srbije. Iako je vreme bilo oblačno, nismo dozvolili da nam utiče na raspoloženje već smo se angažovali i na aktivnostima van fiskulturne sale.


Na šetalištu ispred škole „Goce Delčev“ bili su postavljeni štandovi na kojima su se mogli videti razni suveniri, kolači, rukotvorine... Bili smo srećni što imamo priliku da učesnicima turnira, posetiocima i slučajnim prolaznicima pokažemo i srcotvorine osoba sa smetnjama u razvoju kreirane u okviru aktivnosti projekta Korak po korak. Na ovaj način svi oni su imali mogućnost da se upoznaju sa potencijalima i veštinama koje osobe sa smetnjama imaju. Odnosno, koliko toga lepog i korisnog mogu stvoriti ukoliko ih neko podstakne na to.


Naš cilj bio je da osobe sa smetnjama u razvoju još jednom prikažemo u pozitivnom svetlu. Kao i da, u skladu sa ciljevima projekta Korak po korak, širimo svest široj lokalnoj zajednici o njihovim radnim kompetencijama i kapacitetima koje imaju.


Raduje nas činjenica da raznim projektnim aktivnostima unapređujemo uslove za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju, a tako i socijalnog okruženja. Ali nas najviše raduje što time postižemo da oni osete veće zadovoljstvo sobom, svakodnevnim životom i budu društveno korisni.

Slike govore mnogo više od reči, stoga na istim možete videti njihovo zadovoljstvo time što su stvorili uz malo podrške i podsticanja, korak po korak.

Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.

Projekat se bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje treninga obuke i umrežavanje sa poslovnim svetom. Kroz pokretanje dva Radna centra u kojima će biti radno angažovane osobe sa smetnjama u razvoju, kao i njihovi asistenti, projekat direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

 

Obuka radnih asistenata u okviru projekta Korak po korak

Tokom proteklih letnjih dana pružili smo još jedan korak napred na putu unapređenja socijalnog okruženja i poboljšanja mogućnosti zaposlenja osoba sa smetnjama u razvoju!
U okviru projekta „Korak po korak“ tokom jula meseca realizovane su dvodnevne obuke namenjene radnim asistentima osoba sa smetnjama u razvoju, odnosno nezaposlenim licima prijavljenim na birou za zapošljavanje koje su motivisane da se radno angažuju na pomenutoj poziciji. Radni asistenti imaju veoma važnu ulogu i funkciju na putu unapređenja socijalnog okruženja i predstavljaju važan vid podrške kako za osobe sa smetnjama u razvoju, tako i za poslodavce koji nemaju iskustva saradnje sa istim.
Vizija programa obuke bila je da polaznici postanu važan izvor podrške, kako osobama sa smetnjama, poslodavcima, tako i široj lokalnoj zajednici. Zapravo, cilj jeste da oni postanu medijatori koji će osobe sa smetnjama u razvoju uključiti u tržište rada i omogućiti im da postanu društveno korisni, što posledično ima veliki značaj za celu lokalnu zajednicu. Unutar radne sredine, asistenti svojim primerom podižu svest zaposlenima o kapacitetima koje imaju osobe sa smetnjama i omogućavaju njihovo bolje prihvatanje kao zaposlenih lica i, sa druge strane, imaju visoko delotvoran uticaj na samu osobu sa smetnjama u prihvatanju radne okoline i upoznavanju radnog procesa. Takođe, imaju značajnu ulogu u podsticanju samostalnosti i povećanju potencijala osoba sa smetnjama, razvoju socijalnih veština i samim tim postepenom građenju pozitivnih odnosa na radnom mestu i prihvatanja od strane kolega.
Radni asistent je partner, savetnik, saradnik, posrednik... On želi da čini promene i veruje u iste, pruža pozitivan primer okolini, podstiče motivisanost, želju za uspehom i zadržavanje posla kod osobe sa smetnjama! Radni asistent radi korak po korak, i stoga je važan deo relizacije projekta „Korak po korak“ čiji je cilj izgradnja kapaciteta kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju.
Projekat „Korak po korak – izgradnja kapaciteta radnih kompetencija i veština osoba sa smetnjama u razvoju“ finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji preko Ministarstva finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane EU (CFCU) uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta u okviru Programa IPA 2014, Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivnog uključivanja (EuropeAid / 159572 / ID / ACT / RS). Projekat realizuje Humanitarna organizacija „Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju “Srce u Jabuci”.
Projekat se bavi unapređenjem socijalnog okruženja i stvaranja boljih uslova za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje treninga obuke i umrežavanje sa poslovnim svetom. Kroz pokretanje dva Radna centra u kojima će biti radno angažovane osobe sa smetnjama u razvoju, kao i njihovi asistenti, projekat direktno utiče na poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovanih grupa.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs