Akreditovani programi

Akreditovani programi

Akreditovani program: „Obuka stručnjaka za primenu praktičnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju“

CILj/EVI PROGRAMA
Opšti cilj:
Cilj obuke je primena što konkretnijih postupaka koji su sadržani u sklopu programa obuke, a u cilju su što kvalitetnije brige o fizičkom i psihosocijalnom razvoju dece sa smetnjama u mentalno razvoju koja su smeštena u institucijama. Postipci su u skladu sa savremeni pedagoškim metodama. Preporuke za konkretne posupke u radu sa decom sistematski smo povezali u pet metodkih celina radi realizacije osnovnog cilja.
Specifični ciljevi po metodskim jedinicama:

 • metodska jedinica – lična higijena i ishrana - Obuka stručnjaka za primenu konkretnih metodskih postupaka u procesu osamostaljivanja ili pružanja adekvatne podrške u održavanju lične higijene i adekvatnom načinu ishrane za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju.
 • metodska jedinica – kretanje i bezbednost - Osposobljavanje stručnjaka za razvijanje konkretnih postupaka za povećanje bezbednosti dece sa smetnjama u mentalnom razvoju prilikom aktivnosti organizovanih izlazaka, šetnji, slobodnog kretanja i sl. Cilj je osposobiti stručnjake za adekvatno reagovanje u određenim stresnim situacijma i povećanje nivoa opšte sigurnosti.
 • metodska jedinica – govor i komunikacija - Osposobljavanje stručnjaka za razvoj govora i razvoj komunikativih sposobnosti korisnika institucija kao osnovnog preduslova uspostavljanja međusobnog odnosa uvažavanja i razumevanja. Uspešna komunikacija je put ka individualizaciji pristupa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju koje su smeštene u ustanovama rezidencijalnog tipa.
 • metodska jedinica – ponašanje dece i socijalizacija - Ova metodska jedinica usmerena je na razvoj kompetencija značajnih za one konkretne postupke osoblja koje se odnose na izgradnju poželjnih oblika ponašanja i usmerene su ka integraciju dece sa smetnjama u mentalnom razvoju u užu i širu društvenu zajednicu i fokusirane su na one postupke koji se tiču podspešivanja procesa socijalizacije.
 • metodska jedinica – motivacija dece - Ovaj segment obuke podrazumeva razvoj kompetenija vezanih za podspešivanje stepena motivisanosti kod dece sa smetnjama u mentalnom razvoju i bazira se na usvajanju konkretnih postupaka koji doprinose većem stepenu motivisanosti za obavljanje konkretnih svakodnevnih aktivnosti.

Ciljna grupa profesionalaca za obuku


Obuka je prvenstveno namenjena osoblju koje je zaposleno u ustanovama rezidencionalnog tipa koji žele da unaprede svoje stručne kompetencije na polju konkretnih postupaka u radu sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju i da poboljšaju kvalitet rada u skladu sa inovativnim merama socijalne zaštite modernog društva

Oblast na koju se program odnosi i krajnji korisnici


Program se odnosi na osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju koje su smeštene u rezidencijalnim uslovima u Republici Srbiji, kao na jednu od najmarginalizovanijih grupa u našem društvu. Krajnji korisnici usluge su deca sa smetnjama u mentalnom razvoju koja duži vremenski period provode u institituionalnim uslovima

Akreditovani program “Osnovna obuka za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju”


Cilj programa je osposobljavanje polaznika seminara za procenu funkcionalnosti osoba sa smetnjama u razvoju, kreiranje individualnih programa rada i sprovođenje aktivnosti sa njima i njihovim starateljima.

Sadržaj programa:

 •  Dobra komunikacija i korišćenje tehnika u komunikaciji sa decom sa smetnjama u mentalnom razvoju,
 •  Funkcionalna procena korisnika,
 •  Kreiranje individualnog plana rada, 
 •  Utvrđivanje kriterijuma za pravljenje homogenih grupa od osoba sa smetnjama u razvoju, 
 •  Kreiranje plana tretmana sa grupama korisnika,
 •  Timski rad u procesu realizacije planiranih sadržaja,
 •  Metode u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju,
 •  Kreiranje sinopsisa i osmišljavanje radionica,
 •  Upoznavanje sa praktičnim funkcionisanjem osoba sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama

Ciljnu grupu za edukaciju čine:

volonteri, budući negovatelji, gerantodomaćice, personalni asistenti, pedagoški asistenti, roditelji dece sa smetnjama u mentalnom razvoju i svi oni koji najdirektnijem radom žele da pomognu ili da rade sa osobama sa smetnjama u razvoju

Oblast na koju se program odnosi i krajnji korisnici

Podrška osobama sa smetnjama u razvoju, kao jednoj od najugroženijih marginalizovanih grupa u našem društvu. Među osobama sa smetnjama u razvoju najugroženije su osobe sa smetnjama u mentalnom razoju koje se samostalno ne mogu boriti za ostvarivanje svojih najosnovnijih prava. 

Edukaciju je prošlo osoblje domova za decu bez roditeljskog staranja, volontera koji su pogali proces pripreme dece za izlazak iz institucije Kulina, negovatelja koji učestvuju u programu pomoći u kući itd.

 

Akreditovani program “Škola životnih veština”

Škola životnih veština je program obuke profesionalaca za procenu i pripremu osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju

Cilj/ciljevi:

 •  Obuka profesionalaca u sistemu socijalne zaštite za program procene i pripreme osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju;
 •  Priprema profesionalaca u sistemu socijalne zaštite za proces transformacije institucije i deinstitucionalizacije;
 •  Obuka profesionalaca za rad s roditeljima osoba sa smetnjama u razvoju, hraniteljskim porodicama, starateljima i lokalnom zajednicom;
 •  Obuka roditelja, hraniteljskih porodica, staratelja i lokalne zajednice za rad s osobama sa smetnjama u razvoju i njihove pripreme za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju.

Ciljna grupa profesionalaca za obuku:

Program je namenjen profesionalcima – defektolozima, socijalnim radnicima, psiholozima, pravnicima, pedagozima, lekarima, radnim terapeutima, medicinskim sestrama, negovateljicama koje rade u institucijama; namenjen je i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, hraniteljskim porodicama i starateljima.

Oblast na koju se program odnosi i krajnji korisnici

 •  Procena opšte sposobnosti i funkcionalnosti osobe sa smetnjama u razvoju, kreiranje individualnih programa i priprema za što samostalniji život u najmanje restriktivnom okruženju.
 •  Krajnji korisnici usluge su osobe sa smetnjama u razvoju koje se nalaze u institucijama, biološkim ili hraniteljskim porodicama, kao i oni koji se nalaze u zajednicama za stanovanje uz podršku. Korisnici su i stručnjaci iz centra za socijalni rad i radnici u institucijama (stručnjaci, radni terapeuti, negovateljice, medicinsko osoblje i dr.), kao i roditelji, staratelji, hraniteljske porodice i svi zainteresovani da rade u oblasti socijalne zaštite).

Edukaciju su prošli zaposleni u institucijama za trajni smeštaj korisnika u Stamnici, Jabuci, Velikom Popovcu, Kulini, Tutinu, Kragujevcu, u dnevnim boravcima u Vladičinom Hanu, Paraćinu, Staroj Pazovi, Odžacima, Beloj Palanci, Šidu, Užicu i Čajetini.

Sponzori

Budimo u kontaktu

Možete da nas kontaktirate na jedan od sledećih načina:

Tel:(+381) 11 33 49 623
Fax:(+381) 11 33 49 623
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
WWW:www.decjesrce.rs